Prevádzkový poriadok

Prvá Hlava
Všeobecné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

1. Nasledujúce výrazy majú v tomto Prevádzkovom poriadku nasledovný význam:

a) Prevádzkovateľ znamená obchodnú spoločnosť Landlord, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 775 886, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici odd.: Sro, vl. č.: 18047/S.
b) Centrum znamená športový areál pri Vodnom diele v Žiline prevádzkovaný Prevádzkovateľom pozostávajúci z haly crossfitu, paintballového ihriska, plážových ihrísk, detského sveta a samostatnej reštauračnej zóny.
c) Užívateľ znamená osobu, ktorá využíva služby Centra.
d) Registrovaný Užívateľ znamená užívateľa, ktorý je registrovaný v informačnom systéme Prevádzkovateľa v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom.
e) Zodpovedná osoba znamená osobu poverenú Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany zákazníka vrátane poradenstva, inštruktáže, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami zákazníka v Centre pri využívaní služieb.
f) Cenník predstavuje zoznam odplát (cien) za tovary alebo služby prevádzkovateľa poskytované v Centre zákazníkom.
g) Otváracie hodiny predstavujú dobu, počas ktorých je možné využívať služby Centra verejnosťou.
h) Prevádzkový poriadok predstavuje súhrn práv a povinností zákazníka a zodpovedných osôb pri prevádzkovaní Centra.

2. Výklad:
a) Slová použité v tomto prevádzkovom poriadku v jednotnom čísle, pokiaľ nebude uvedené inak alebo z kontextu nevyplynie inak, zahŕňajú i výrazy v množnom čísle a slová uvedená v množnom čísle zahŕňajú i zodpovedajúce výrazy v jednotnom čísle.
b) Slová označujúce osoby sa vzťahujú ako na fyzické osoby, tak aj na právnické osoby, a aj na právnych nástupcov týchto osôb, ak v tomto Prevádzkovom poriadku nie je uvedené inak.
c) Odkazy použité v tomto Prevádzkovom poriadku na určité články, časti, odseky alebo prílohy budú bez ďalšieho považované za odkazy na články, časti, odseky alebo prílohy tohto Prevádzkového poriadku.
d) Odkaz na Prevádzkový poriadok bude považovaný za odkaz na tento Prevádzkový poriadok v platnom znení so všetkými dodatkami alebo zmenami.
e) Nadpisy použité v tomto Prevádzkovom poriadku sú uvedené iba pre ľahšiu orientáciu a nemajú vplyv na ich výklad.

3. Záväznosť:
a) Prevádzkovateľ vydáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi najmä zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisov najmä vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, vyhlášky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská tento prevádzkový poriadok;
b) Každý Užívateľ je povinný sa oboznámiť s týmto Prevádzkovým poriadkom a za týmto účelom je Prevádzkový poriadok umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do Centra.
c) Vstupom do Centra sa každý zaväzuje tento Prevádzkový poriadok dodržiavať a správať sa v súlade s ním a s pokynmi zodpovedných osôb.
d) Zodpovedné osoby sú s týmto Prevádzkovým poriadkom oboznámené v rámci školenia o bezpečnosti a zdraví pri práci.
e) Za škody spôsobené nedodržaním ustanovení právnych predpisov, tohto Prevádzkového poriadku, pokynov zodpovedných osôb ako aj všeobecných bezpečnostných pravidiel alebo prevenčnej povinnosti nezodpovedá Prevádzkovateľ ale osoba, ktorá tieto pravidlá porušila alebo iná osoba, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov nesie zodpovednosť za takúto osobu.

II. Všeobecné informácie o centre

1. Ak v tomto prevádzkovom poriadku nie je uvedené inak platia tieto všeobecné obmedzenia:
a) Do centra platí všeobecný zákaz vstupu osobám:
i. pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok;
ii. pod zjavným vplyvom alkoholu
iii. so zvieratami s výnimkou zvierat na vôdzke;
iv. nadmerne znečisteným alebo v nevhodnom a neprimeranom oblečení;
v. vzbudzujúcim verejné pohoršenie;
vi. ktorým bol Prevádzkovateľom alebo príslušným orgánom udelený zákaz vstupu alebo obdobný zákaz alebo príkaz.

b) Deťom je vstup do Centra dovolený iba v sprievode inej dospelej osoby, ktorá bude nad nimi vykonávať náležitý dohľad.

c) Užívateľ je povinný:
i. oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho;
ii. riadiť sa pokynmi personálu a zodpovedných osôb určených Prevádzkovateľom;
iii. pri zistení akýchkoľvek závad alebo poškodenia v súlade so všeobecnou prevenčnou zásadou ihneď informovať zodpovednú osobu;
iv. v priebehu využívania Centra neohrozovať zdravie svoje ani ostatných osôb a neznečisťovať priestory Centra;
v. udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch Centra;
vi. neporušovať platné právne normy ani pravidlá slušného správania sa;
vii. nepoškodzovať majetok ani zariadenie Prevádzkovateľa ani tretích osôb a veci užívať tak, aby ich užívaním nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu;
viii. zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi;
ix. šetrne a hospodárne nakladať s vecami, energiou a vodnými zdrojmi.

d) V Centre je zakázané:
i. fajčiť okrem miest na to vyhradených
ii. vnášať a používať sklenené predmety v Centre, s výnimkou vyhradených zón (recepcia, vnútorná reštaurácia);
iii. používať omamné, psychotropné látky alebo jedy;
iv. manipulovať s otvoreným ohňom;
v. fotografovať alebo vytvárať zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy;
vi. vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Užívateľov;
vii. zasahovať do technického vybavenia, strojov a prístrojov;
viii. vykonávať v priestoroch centra akúkoľvek reklamnú alebo propagačnú aktivitu
ix. používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením,
x. používať poškodené hracie a športové zariadenia,
xi. poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy, ploty a zeleň,
xii. poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,
xiii. znečisťovať areál,

2. Pri porušení Prevádzkového poriadku alebo ak osoba poškodzuje majetok, zariadenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb alebo ak znečisťuje priestory Centra má Prevádzkovateľ právo zakázať vstup a zamedziť Užívateľovi vstup do Centra alebo ho z Centra vykázať. Vykonaním niektorého z opatrení Prevádzkovateľom nevzniká Užívateľovi právo na vrátenie vstupného.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený neumožniť vstup Užívateľovi pri prekročení kapacít Centra alebo jeho jednotlivých prevádzok alebo pri prerušení alebo obmedzení prevádzky Centra (najmä pri nevyhnutných opravách, údržbe, okolnostiach vyššej moci, ktoré vylučujú zachovanie bežnej alebo komfortnej prevádzky Centra). Užívateľovi z uvedených dôvodov nevzniká žiadny nárok na odškodnenie.

4. Užívateľ je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ako aj všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnenými na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

5. Užívateľ využíva služby Centra na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom. Za poranenia a úrazy, ktoré si Užívateľ zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním Prevádzkového poriadku alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

6. Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením Prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov Prevádzkovateľa a poverených osôb, ako aj za stratu zapožičaného športového náradia, kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení a vybavení Prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a Užívateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške. Zodpovednosť za škodu podľa ustanovení právnych predpisov tým nie je dotknutá.

IV. Vstup

1. Vstup a využívanie služieb jednotlivých častí Centra s výnimkou reštauračnej zóny hodín je podmienené úhradou vstupného.

2. Užívateľ je povinný dodržiavať otváracie hodiny, ktoré sú umiestnené pri vstupe do Centra. Ak Užívateľ prekročí dobu otváracích hodín je Prevádzkovateľ oprávnený voči Užívateľovi účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Centra v zmysle platného cenníka.

3. Výška vstupného je stanovená na základe cenníka určujúceho jednotkovú cenu poskytovanej služby. Cena bude určená ako súčin jednotkovej ceny určenej cenníkom a s násobkom každej čo i len začatej poskytovanej služby. Cenník tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto prevádzkového poriadku.

4. Služby a tovar nezahrnuté do služby alebo poskytované nad rámec, ktoré Užívateľ odoberá (odoberie) alebo užíva počas návštevy Centra budú Užívateľovi účtované nad rámec jednotkovej ceny a zaväzuje sa ich uhradiť pri ich odobratí alebo sa zaznamenávajú do systému a Užívateľ ich uhradí najneskôr pri odchode z Centra.

5. Pri vstupe je Užívateľ povinný preukázať svoju totožnosť a udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so spravovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účelu vstupu do Centra a využívania jeho služieb. Užívateľ vyhlasuje, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé, poskytnutie údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov od posledného vstupu do Centra. Udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí doby súhlasu budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely.

6. Príslušné časti tohto prevádzkového poriadku môžu stanoviť osobitné podmienky využívania služieb centra.

V. Registrovaný užívateľ

1. Užívateľ pri svojom vstupe je oprávnený požiadať o vykonanie registrácie vyplnením registračného formulára, uzatvorením zmluvy o členstve spojenej s úhradou registračného poplatku v zmysle cenníka.

2. Po uzatvorení zmluvy o členstve a úhrade registračného poplatku sa stáva užívateľ registrovaným užívateľom na základe čoho mu bude vydaná čipová karta, ktorá ho bude oprávňovať po dobu platnosti využívať služby centra a požívať výhody členstva na základe úhrady odpočítaním z kreditu.

3. Čipová karta je neprenosná a oprávnenia z členstva vyplývajúce môže využívať výhradne osoba na nej uvedená. Pri zistení zneužitia karty (využívaní služieb) inou osobou ako je osoba, ktorá je registrovaná (na koho meno bola vystavená) je Prevádzkovateľ oprávnený od osoby využívajúcej služby centra oprávnený požadovať úhradu ceny poskytovaných služieb v súlade s cenníkom a pozastaviť registrovanému členovi členstvo alebo mu zakázať vstup do centra.

4. Pri strate, zničení, poškodení alebo zámene čipovej karty je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť Prevádzkovateľovi a prípadne si vyžiadať novú čipovú kartu. Pri vyžiadaní novej karty je registrovaný Užívateľ povinný sa preukázať dokladom totožnosti, prípadne dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia sa účtuje poplatok v zmysle platného cenníka.

5. Registrovaný Užívateľ je oprávnený vstupovať do Centra na základe čipovej karty, na ktorej má kredit za účelom úhrady vstupu. Kredit si môže dobíjať v hotovosti, prostredníctvom platobnej karty alebo prevodom na účet. V prípade bezhotovostného prevodu sa kredit považuje za dobitý až momentom pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa za predpokladu uvedenia variabilného symbolu s osobným číslom registrovaného užívateľa (ID). Číslo účtu na ktoré je možné uhradiť kredit bude užívateľovi oznámené na recepcii. Kredit je nevyhnutné vyčerpať v období 6 mesiacov od jeho posledného pripísania. Nevyčerpané peňažné prostriedky po uvedenom dátume už nie je možné vyčerpať.

6. Ak tento Prevádzkový poriadok neustanovuje inak kredit nie je možné vrátiť. Ak chce Registrovaný Užívateľ ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na čipovej karte (kredit).

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených a ojedinelých prípadoch rozhodnúť o presune kreditu na iného Užívateľa alebo vrátení kreditu, ak registrovaný Užívateľ nemôže bez svojej viny ďalej využívať služby Centra najmä z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a nemožnosti previesť finančné prostriedky na iného registrovaného Užívateľa. Žiadosť o vrátenie je registrovaný Užívateľ povinný podložiť hodnovernými dokladmi.

8. Na ostatné práva a povinnosti registrovaného Užívateľa platia ustanovenia Prevádzkového poriadku primerane.

9. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web, hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.

VI. Rezervácia

1. V prípade záujmu užívateľa na jednotlivé tréningové programy alebo na niektoré služby Centra je užívateľ oprávnený vykonať rezerváciu.
2. Rezervácia sa uskutočňuje osobne na recepcii Centra po zistení totožnosti užívateľa. Registrovaný Užívateľ je oprávnený vykonať rezerváciu i prostredníctvom diaľkovej komunikácie a to prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa po zadaní osobného čísla registrovaného užívateľa (ID) prideleného pri registrácií.

3. Pre uskutočnenie rezervácie je podmienkou voľná kapacita na poskytnutie danej služby a zaplatenie rezervačného poplatku vo výške ceny rezervovanej služby. Registrovanému užívateľovi v prípade uskutočnenia rezervácie bude počas doby rezervácie na virtuálnom účte viazaný kredit vo výške cenníkovej ceny rezervovaných služieb.

4. V momente kedy v súlade s rezerváciou sa malo začať s využívaním služieb Centra ak nedošlo k stornu rezervácie v súlade s týmto Poriadkom sa rezervačný poplatok využije na úhradu ceny rezervovanej služby. Doklad o úhrade bude k vyzdvihnutiu na recepcii Centra.

5. Po vykonaní rezervácie môže dôjsť k zrušeniu rezervácie prostredníctvom storna. Storno rezervácie je možné vykonať osobne na recepcii Centra alebo registrovaný užívatelia i prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa po zadaní osobného čísla registrovaného užívateľa (ID). V prípade zrušenia rezervácie elektronicky mimo otváracích hodín považuje sa zrušenie rezervácie za doručené až v čase, kedy došlo k otvoreniu Centra v zmysle otváracích hodín.

6. Storno rezervácie je podmienené úhradou storno poplatku, ktorá je v prípade ak k zrušeniu rezervácie dôjde v lehote
a) do 24 hodín pred predpokladaným termínom poskytovania služby vo výške 20% z ceny rezervovanej služby
b) plynúcej doby 24 hodín pred predpokladaným termínom poskytovania služby vo výške 100% ceny rezervovanej služby.

7. Ak storno poplatok bude nižší ako rezervačný poplatok Prevádzkovateľ vráti pomernú časť užívateľovi a v prípade registrovaného užívateľa mu bude pomerná časť kreditu uvoľnená a k dispozícii k ďalšiemu odoberaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.


Druhá Hlava
Osobitné podmienky prevádzky

 

VII. Crossfit
1. Okrem osôb uvedených v čl. III písm. a) tohto prevádzkového poriadku, ktoré majú zákaz vstupu do Centra, služby Crossfitu nie sú oprávnené využívať ani osoby:
a) pod vplyvom alkoholu;
b) trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov;
c) ktorých zdravotná indikácia vylučuje používanie služieb Crossfitu najmä bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť;
d) v nevhodnom oblečení, t.j. oblečení neuspôsobenom na danú športovú aktivitu (jeansy atď.), osoby v nevhodnej obuvi (obuv bez pevnej podrážky najmä sandále, žabky, crocsy a atď.) alebo so špinavou alebo farbiacou podrážkou;
e) mladšie ako 6 rokov
f) staršie ako 6 ale mladšie ako 15 rokov bez sprievodu inej dospelej osoby alebo povereného a odborne vyškoleného trénera
g) staršie ako 15, ale mladšie ako 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý sú povinné predložiť na recepcii.

2. Okrem povinností uvedených v čl. III písm. c) tohto Prevádzkového poriadku sú užívatelia v Crossfite povinný:
a) užívať náradie, náčinie, stroje na cvičenie a ostatné zariadenie v súlade s ich určením alebo obvyklým spôsobom, rešpektovať prípadný návod výrobcu s ktorým, ak mu nie je známy sa môže oboznámiť na recepcii Centra a zaobchádzať s nimi šetrne a zodpovedne;
b) zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia
c) po použití náradie, náčinie, stroje na cvičenie a ostatné zariadenie očistiť, dať na pôvodné miesto a do pôvodného (východzieho) stavu;
d) používať primerané a vhodné oblečenie, obuv a pomôcky k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti;
e) prezliekať sa v šatni a veci uschovávať v priestoroch na to určených týmto Prevádzkovým poriadkom (uzamknutých skrinkách a veci vyššej hodnoty na recepcii)
f) udržiavať čistotu a poriadok, základné hygienické pravidlá, zahŕňajúc i povinnosť používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák najmä ako podložku pri kontakte tela s čalúnenými časťami posilňovacích zariadení;;
g) nevykonávať osobnú hygienu nad rámec sprchovania (holiť sa, vytláčať si vyrážky a pod.) v priestoroch Prevádzkovateľa
h) zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi, t.j. najmä správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku jeho alebo inej osoby vrátane Prevádzkovateľa;
i) po použití sociálnych zariadení uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky a vypnúť elektrické osvetlenie;
j) bezodkladne informovať personál o skutočnostiach obmedzujúcich využívanie centra, najmä o poruchách a poškodení zariadenia;
k) pred ukončením využívania služieb centra je povinný vyprázdniť skrinku, odovzdať zámok, prevziať si prípadne čipovú kartu a skontrolovať meno a stav kreditu.

3. Okrem zákazov uvedených v čl. III písm. d) tohto Prevádzkového poriadku platí v priestoroch Crosfitu zákaz:
a) konzumácie jedál a alkoholu
b) fajčenia;
c) používania sklenených fliaš, pohárov a iných sklenených alebo obdobne krehkých predmetov;
d) vstupu so zvieraťom;
e) používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením
f) používania drogistického tovaru mimo určených priestorov (spŕch)
g) poskytovanie trénerských služieb osobám, ktoré nemajú s Prevádzkovateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu, resp. akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca pri poskytovaní trénerských služieb. Užívateľ, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie tejto služby.

4. Po preukázaní totožnosti a úhrade vstupného môže Užívateľ začať s využívaním služieb. Pri vstupe za účelom poskytovania fitness bude Užívateľovi vydaný kľúč/čip od skriniek oproti zálohe v zmysle platného cenníka. Prevádzkovateľ neakceptuje ako zálohu za kľúč/čip osobné doklady alebo inú formu zálohy. Od prevzatia kľúča/čipu zodpovedá Užívateľ za prípadnú stratu (odcudzenie), zničenie alebo poškodenie kľúča/čipu, a v prípade ak takáto udalosť nastane je povinný uhradiť poplatok v súlade s platným cenníkom. Registrovaný užívateľ je oprávnený využívať služby centra na základe čipu, ktorý mu bol odovzdaný pri jeho registrácií.

5. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Užívateľovi na vnesených a odložených veciach sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli odložené mimo miest na to určených. Užívateľ si svoje veci je povinný uložiť do poskytnutej uzamykateľnej skrinky a túto riadne uzamknúť a kľúč/čip riadne uschovať a zamedziť jeho poskytnutiu alebo odcudzeniu. Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností nad hodnotu 50,-€, ktoré je povinný uschovať na recepcii v trezore na tom určenom.

6. Užívateľ je povinný pri odchode skrinku ako aj trezor vyprázdniť (trezor odomknutý, skrinku zavretú). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti Užívateľa v zmysle prvej vety. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté a nevyprázdnené i po prevádzkovej dobe otvoriť a nájdené veci uschovať po dobu 14 dní. V prípade ak sa vlastník takto nájdených vecí prihlási budú mu vydané po uhradení poplatku v zmysle cenníka a po uplynutí tejto doby je oprávnený tieto veci zničiť prípadne speňažiť.

7. Užívateľ využíva služby Crossfitu na vlastné nebezpečenstvo a riziko a vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, nezodpovednosťou, cvičením v rozpore s ich zdravotným stavom alebo nedodržaním tohto Prevádzkového poriadku.

VIII. Paintball
1. Okrem osôb uvedených v čl. III písm. a) tohto prevádzkového poriadku, ktoré majú zákaz vstupu do Centra, služby Paintbalu nie sú oprávnené využívať ani osoby:
a) pod vplyvom alkoholu;
b) trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov;
c) ktorých zdravotná indikácia vylučuje používanie služieb Paintbalu najmä bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť;
d) v nevhodnom oblečení, t.j. oblečení neuspôsobenom na danú športovú aktivitu najmä v nevhodnej obuvi (obuv bez pevnej podrážky najmä sandále, žabky, crocsy a atď.);
e) mladšie ako 6 rokov
f) staršie ako 6 ale mladšie ako 15 rokov bez sprievodu inej dospelej osoby
g) staršie ako 15, ale mladšie ako 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý sú povinné predložiť na recepcii.

2. Okrem povinností uvedených v čl. III písm. c) tohto Prevádzkového poriadku sú užívatelia v paintbalu povinný:
a) užívať zapožičané náčinie v súlade s jeho určením a odbornou inštruktážou
b) zaobchádzať s ním šetrne a zodpovedne, neohrozovať ním iné osoby;
c) zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav;
d) zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi, t.j. najmä správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku jeho alebo inej osoby vrátane Prevádzkovateľa;
e) bezodkladne informovať personál o poruche zapožičaného náčinia, nevykonávať akékoľvek jeho opravy alebo zásahy do neho;
f) používať prostriedky na ochranu zdravia a bezpečnosti najmä na ochranu tváre, zraku (chrániče) a tela (uniforma).
g) pred ukončením využívania služieb centra je povinný vrátiť zapožičané náčinie a vybavenie odovzdať poverenému pracovníkovi v nepoškodenom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ktorý uvedené náčinie a vybavenie prevezme.

3. Okrem zákazov uvedených v čl. III písm. d) tohto Prevádzkového poriadku platí v priestoroch Paintballového ihriska zákaz:
a) konzumácie jedál;
b) fajčenia;
c) používania sklenených fliaš, pohárov a iných sklenených alebo obdobne krehkých predmetov;
d) vstupu so zvieraťom.

4. Po preukázaní totožnosti a úhrade vstupného bude poskytnutá Užívateľovi odborná inštruktáž, na ktorej bude Užívateľ oboznámený so zásadami bezpečnosti návodom na použitie náčinia a zapožičané vybavenie na prevádzkovanie uvedenej aktivity, ktoré pozostáva z paintballovej zbrane, tlakovej nádoby, chráničov tváre a zraku a uniformy.

5. Po odovzdaní zapožičaného vybavenia je povinný Užívateľ ho prezrieť a prípadné poškodenia oznámiť Prevádzkovateľovi. Následne je Užívateľ povinný obliecť a používať ochranné pomôcky a bez nich nevykonávať uvedenú aktivitu. Osobné veci si môže Užívateľ uschovať v priestoroch centra na to určených (uzamykateľných skrinkách), na čo sa ustanovenia čl. VIII bod 5 a nasl. vzťahujú primerane. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Užívateľovi na vnesených a odložených veciach sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli odložené mimo miest na to určených. Užívateľ si svoje veci je povinný uložiť do poskytnutej uzamykateľnej skrinky a túto riadne uzamknúť a kľúč/čip riadne uschovať a zamedziť jeho poskytnutiu alebo odcudzeniu. Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností nad hodnotu 50,-€, ktoré je povinný uschovať na recepcii v trezore na tom určenom.

6. Užívateľ je povinný pri odchode vrátiť zapožičané vybavenie v stave obvyklom primeranému opotrebeniu a vyprázdniť skrinku, kde mal uložené osobné veci a odovzdať kľúč (kartu). Škody, poškodenia nad rámec primeraného opotrebenia prípadné stratené veci je Užívateľ povinný prevádzkovateľovi nahradiť.

7. Osobitne je Užívateľ upozornený, že napriek používaniu ochranných pomôcok môže dôjsť k vzniku krvných podliatín pôsobením paintballových guličiek a z uvedeného dôvodu je Užívateľ povinný zvážiť využitie uvedenej aktivity v súlade so svojim zdravotným stavom a zahŕňa paintballovú pištoľ spolu s tlakovou nádobou, začať s využívaním služieb.

8. Užívateľ využíva služby Painballu na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré boli spôsobené neopatrnosťou, nezodpovednosťou vlastnou alebo cudzej osoby, nepoužitím alebo nesprávnym používaním ochranných pomôcok, zariadenia alebo prístrojov, v dôsledku využívania služieb v rozpore so zdravotným stavom a indikáciou Užívateľa alebo spôsobené konaním v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom.

IX. Plážové ihrisko
1. Okrem osôb uvedených v čl. III písm. a) tohto prevádzkového poriadku, ktoré majú zákaz vstupu do Centra, služby Plážového ihriska nie sú oprávnené využívať ani osoby:
a) pod zjavným vplyvom alkoholu;
b) trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov;
c) ktorých zdravotná indikácia vylučuje používanie služieb Plážového;
d) v nevhodnom oblečení na danú športovú aktivitu.

2. Okrem povinností uvedených v čl. III písm. c) tohto Prevádzkového poriadku sú užívatelia v Plážového ihriska povinný:
a) zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia
b) zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi, t.j. najmä správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku jeho alebo inej osoby vrátane Prevádzkovateľa;
c) bezodkladne informovať personál o prípadnom nebezpečenstve.

3. Okrem zákazov uvedených v čl. III písm. d) tohto Prevádzkového poriadku platí v priestoroch Plážového ihriska zákaz:
a) konzumácie jedál
b) fajčenia;
c) vnášať a používať sklenené fľaše, poháre a iné sklenené predmety alebo obdobne krehkých predmetov;
d) vstupu so zvieraťom;
e) používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením.

4. Po preukázaní totožnosti a úhrade vstupného je užívateľ oprávnený využívať služby Plážového ihriska. Osobné veci si môže Užívateľ uschovať v priestoroch Centra na to určených (uzamykateľných skrinkách), na čo sa ustanovenia čl. VIII bod 5 a nasl. vzťahujú primerane. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Užívateľovi na vnesených a odložených veciach sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli odložené mimo miest na to určených. Užívateľ si svoje veci je povinný uložiť do poskytnutej uzamykateľnej skrinky a túto riadne uzamknúť a kľúč/čip riadne uschovať a zamedziť jeho poskytnutiu alebo odcudzeniu. Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností nad hodnotu 50,-€, ktoré je povinný uschovať na recepcii v trezore na tom určenom.

5. Užívateľ je povinný pri odchode vyprázdniť skrinku, kde mal uložené osobné veci a odovzdať kľúč (kartu). Škody, poškodenia nad rámec primeraného opotrebenia prípadné stratené veci je Užívateľ povinný prevádzkovateľovi nahradiť.

6. Užívateľ využíva služby Plážového ihriska na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré boli spôsobené neopatrnosťou, nezodpovednosťou vlastnou alebo cudzej osoby, v dôsledku využívania služieb v rozpore so zdravotným stavom a indikáciou Užívateľa alebo spôsobené konaním v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom.

X. Detský svet
1. Detský svet je areál pre hry, šport a rekreáciu detí. Súčasťou detského sveta je
a) hracia zostava loď a domčeky
b) preliezky
c) rekreačná plocha tvorená z trávnatých plôch, ktorých súčasťou je i záhradný altánok.

2. Služby detského sveta smú využívať iba deti vo veku do 12 rokov v sprievode dospelej osoby vykonávajúcej náležitý dohľad, a preto okrem osôb uvedených v čl. III písm. a) tohto prevádzkového poriadku, ktoré majú zákaz vstupu do Centra, služby Detského sveta nie sú oprávnené využívať osoby nad 12 rokov života s výnimkou prípadu, že vykonávajú náležitý dohľad nad deťmi.

3. Okrem povinností uvedených v čl. III písm. c) tohto Prevádzkového poriadku sú užívatelia detského sveta povinní:
a) zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia
b) zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi, t.j. najmä správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku jeho alebo inej osoby vrátane Prevádzkovateľa;
c) bezodkladne informovať personál o prípadnom nebezpečenstve.

4. Okrem zákazov uvedených v čl. III písm. d) tohto Prevádzkového poriadku platí v priestoroch Detského sveta zákaz:
a) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
b) fajčiť a propagovať tabakové výrobky,;
c) ohrozovať mravnosť detí a mládeže najmä oplzlými slovami, vchádzaním pod vplyvom alkoholu,
d) používania sklenených fliaš, pohárov a iných sklenených alebo obdobne krehkých predmetov a zdravie ohrozujúcich predmetov;
e) vstupu so zvieraťom;
f) dospelým sedieť na hracích alebo športových zariadeniach alebo ich používať;
g) vykonávať zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy s výnimkou vlastných detí;
h) používať služby detského sveta po prevádzkovej dobe.

5. Prevádzková doba detského sveta bude určená otváracou dobou vyvesenou v Centre, počas ktorej je možné na detskom ihrisku využívať hracie, športové zariadenia a plochy. Po uplynutí uvedenej doby nik nie je oprávnený využívať služby detského sveta.

6. Využívanie je podmienené vhodnými poveternostnými podmienkami a prevádzkovateľ je oprávnený detský svet v prípade nevhodných podmienok uzavrieť. Mimo prevádzkovej doby je do areálu detského ihriska a relaxačno-oddychovej zóny zákaz vstupu.

7. Po úhrade vstupného je užívateľ oprávnený využívať služby Detského sveta.

8. Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska (ďalej len „dozor“) sú zodpovedné osoby vykonávajúce nad deťmi náležitý dohľad. Bez takejto osoby nie je dieťa oprávnené využívať služby detského sveta. Prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní detského sveta.

9. Dozor má právo:
a) požiadať a upozorniť deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové zariadenie;
b) upozorniť deti a ich dozor, ak používajú detské ihrisko, hracie a športové zariadenia v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
c) upozorniť Prevádzkovateľa na porušenie pravidiel užívateľom a požiadať ho vykázanie takýchto osôb z detského sveta alebo za účelom privolania hliadky polície na zabezpečenie verejného poriadku
d) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského ihriska a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov.

10. Dozor je povinný:
a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí, či hracie alebo športové zariadenie je bezpečné a či neohrozí bezpečnosť detí a mládeže,
b) dbať, aby deti používali len také hracie alebo športové zariadenie, ktoré je primerané ich veku a fyzickej kondícii,
c) dohliadať, či deti používajú hracie a športové zariadenie správne,
d) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho alebo športového zariadenia neohrozil bezpečnosť dieťaťa,
e) dohliadať, aby hracie a športové zariadenie používalo len toľko detí, nakoľko je konštrukčne vyhotovené,
f) dohliadať, aby jeho deti neprekážali iným deťom najmä v doskočisku alebo priestore určenom na pád,
g) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by spätným pohybom hracie alebo športové zariadenie mohlo ohroziť ich bezpečnosť;
h) v prípade úrazu bezodkladne ho nahlásiť prevádzkovateľovi.

11. Dieťa využíva služby detského sveta na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť osôb vykonávajúcim náležitý dohľad. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré boli spôsobené neopatrnosťou, nezodpovednosťou alebo nevykonávaním náležitého dohľadu.


Tretia Hlava
Bezpečnosť, údržba a čistota

 

XI. Čistota

1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Priestory centra sa podľa druhu podlahy povysávajú, poumývajú vlhkým mopom alebo handričkou alebo pozametajú. Mop a handrička sa oplachujú v horúcej vode so saponátom alebo dezinfekčným prostriedkom. Raz za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie vrátane umytia okien, dverí a svietidiel. Sprchy a toalety sa umývajú a dezinfikujú denne. Upratovanie zahŕňa dezinfekciu sociálnych zariadení a spŕch, povysávanie podláh, očistenie strojov, úpravu plážových ihrísk, skontrolovanie detského ihriska. Raz za dva týždne v súlade s vyhláškou č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská sa čistí detské pieskovisko prekopávaním, prehrabávaním a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Nádoby na odpad vo vnútorných priestoroch Centra sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.

2. Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky – vedrá, utierky, kefy, čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Centrum je vybavené dostatočným množstvom čistiacich prostriedkov.

3. Rolky umiestnené v priestoroch Crossfitu sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu. Z hygienických dôvodov nie je dovolené sa v priestoroch spŕch holiť.

4. Vykurovanie a osvetlenie priestorov je zabezpečené Prevádzkovateľom. Vetranie zabezpečuje Prevádzkovateľ v uzavretých priestoroch Centra vzduchotechnikou.

5. Lekárnička umiestnená v priestoroch recepcie a je vybavená základným zdravotníckym materiálom a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná.

6. Kontrola zariadení a ich častí sa vykonáva podľa návodu a v intervaloch uvedených výrobcom Kontrolou sa rozumie:
a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, predmetov s ostrými hranami, či nechýbajú súčasti, nadmerné opotrebovanie, narušená stabilita zariadení, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť bezpečnostných náterov, doskočiska a pod.;
b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability zariadenia a to najmä z hľadiska opotrebovania sa vykonáva podľa plánu prevádzkovej kontroly, ktorý sa schvaľuje na príslušný kalendárny rok
c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti ihriska a to minimálne 1 krát ročne, podľa schváleného plánu ročných kontrol, ktorý sa vydáva na 3 roky.

7. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ihriska a predchádzanie úrazov.

8. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť budú priebežne a bezodkladne odstránené. Ak to nie je možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo použiť, napríklad umiestniť zábranu alebo odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ POUŽÍVAŤ“. Za označenie je zodpovedný Prevádzkovateľ, ktorý tak urobí neodkladne po tom ako túto skutočnosť zistil.

9. Oznam o zákaze fajčenia, oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom, vstupu so zvieratami, zákaz vnášania a používania sklenených predmetom je vyvesený na viditeľnom mieste.

10. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska, každý je oprávnený volať

a) na bezplatné tiesňové volania
– číslo 112 – integrovaný záchranný systém,
– číslo 158 – štátna polícia,
– číslo 155 – záchranná zdravotná služba
– číslo 150 – hasiči

11. Osobu prevádzkovateľa zodpovednú za centrum možno volať na číslo: +421 905 992 138


Štvrtá hlava
Záverečné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky.

2. Prevádzkový poriadok je platný od 09. Júna 2015